Hero

การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและอาหาร ได้แก ...
วันนี้ เจ้าหน้าที่จากโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชร ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ร้านจันกะผัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา นำอาหารพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราช ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทาน จาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 1 ...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูน ...
อ่านข่าวทั้งหมด

การให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ดูรายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมด

ดูวีดีโอทั้งหมด

การให้ความช่วยเหลือในโครงการทหารพันธุ์ดี

🎋วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการทหารพันธุ์ดี ...
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยโครงการทหารพันธุ์ดี ร.7 พัน.1 จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการทห ...
วันที่ 30 เมษายน 2563 โครงการทหารพันธุ์ดีหน่วย ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผลผลิต ...
วันที่ 29 เมษายน 2563 โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดปัตตานี จำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ ให้ราษฎรชุมชนรอบค ...
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัง ...
วันที่ 25 เมษายน 2563 กำลังพลและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 13 ลพบุรี ร่วมกันปลูกผักปลอดภัย ในพื้นที่ว่า ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการบริจาคสมทบกองทุน

อ่านข่าวทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ © 2020 มูลนิธิชัยพัฒนา (The Chaipattana Foundation) สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด